Doktori képzés (PhD)

Doktori képzés (PhD)

A felsőfokú tanulmányok harmadik lépcsője a doktori képzés (PhD). Tanszékünkön egy doktori program működik:

  • Francia irodalom doktori program
    Programvezető: Dr. Palágyi Tivadar, habilitált egyetemi docens

A francia irodalmi doktori program a francia nyelvű irodalom időrendi tagolásában (így a középkor, a reneszánsz, a 17. századi barokk és klasszicista, a Felvilágosodás korabeli, a 19. századi romantikus, realista, naturalista és szimbolista, a 20. századi és a kortárs francia nyelvű irodalomra fókuszálva) a következő szakterületeken folytat kutatásokat és vezet doktori témákat:

  • magyar-francia komparatisztikai kutatások a középkortól napjainkig, a közép-európai másik frankofónia fogalma: interkulturális kapcsolattörténeti vizsgálatok; Európán kívüli frankofón irodalmak
  • irodalomelméleti kutatások: a metafikció; az antik stíluselméletek változásai a francia irodalomtörténetben: a stílusszintek keveredése a francia regényben a 19. századtól napjainkig
  • műfajelméleti és történeti kutatások (az ófrancia hősi ének és regény műfaji szembeállítása; a 17. századi francia kiseposz; 18. századi regény és önéletírás; utazási irodalom a 19. században, a fantasztikus irodalom a 19. században; a kortárs regény változatai);
  • irodalom, irodalmi közvetítés, fordítás: a műfordítás elmélete és története, műfordítói teljesítmények vizsgálata (francia-magyar vonatkozásban);
  • az irodalomtörténet története.

A 2016 őszétől beiratkozott doktori hallgatók az új, 2+2 éves képzési rend szerint végzik tanulmányaikat. A nyolc féléves doktori tanulmányok ideje alatt a hallgatóknak 240 kreditet kell teljesíteniük. A doktori kurzusok célja a szakmai ismeretek tudományos igényű elmélyítése, a kutatási módszerek elsajátítása, a kutatói, oktatói kvalitások továbbfejlesztése. A doktori fokozat megszerzéséhez a doktoranduszoknak a második év végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként eredményes komplex vizsgát kell tenniük, majd a kutatási és disszertációs szakasz (5-8. félév) után nyilvános vitában kell megvédeniük doktori disszertációjukat.

A doktori képzéssel kapcsolatos minden további információ megtalálható az Irodalomtudományi Doktori Iskola honlapján.