Tanszéki könyvtár

A könyvtár nyitva tartása

  Szorgalmi időszak és vizsgaidőszak Vizsgaidőszak utolsó két hete

hétfő-csütörtök

9:30-12:30

13:00-15:30

9:30-12:30

péntek zárva zárva

A nyitvatartási idő az olvasószolgálat idejére vonatkozik. Kölcsönözni vagy kikölcsönzött dokumentumot visszaadni az utolsó negyedórában már nem lehet. 
A szorgalmi és vizsgaidőszak, valamint a nyári szünet határai az adott tanévre érvényes időbeosztás szerint változnak.
A nyári és a karácsonyi szünetben, illetve a regisztrációs héten a könyvtár zárva tart.

Könyvtárhasználati tájékoztató

A könyvtár címe: 1088 Budapest, Múzeum körút 4/c (alagsor).
A könyvtár e-mail címe: biblio_fr@btk.elte.hu
A könyvtár fenntartója az ELTE BTK dékánja, a könyvtári rendszerben elfoglalt helye szerint az Egyetemi Könyvtár könyvtári hálózatának tagkönyvtára, tanszéki könyvtár.

A könyvtár gyűjtőköre

  • a francia történelemről, kultúráról és civilizációról szóló tájékoztató művek,
  • a francia nyelvvel és irodalommal foglalkozó tudományos munkák,
  • nyelvészeti (szinkrón és diakrón) munkák, irodalomelméleti és irodalomtörténeti munkák,
  • a francia nyelv idegen nyelvként történő oktatásához szükséges segédanyagok és módszertani munkák,
  • a határterületek (pl. filozófia) tudományos munkái erősen válogatva (magyar nyelven is),
  • szótárak, lexikonok, enciklopédiák,
  • francia (franciaországi és Franciaországon kívüli francia nyelvű) szépirodalom (középkor – XX. század; minden műfaj),
  • magyar szépirodalmi művek francia fordításban,
  • művészeti könyvek.

A gyűjteményen belül a könyveket, szakdolgozatokat, disszertációkat és szakfolyóiratokat tartós megőrzéssel, az egyéb dokumentumokat ideiglenes megőrzéssel gyűjti a könyvtár.

Hasonló gyűjtőkörrel rendelkező vagy egyéb francia nyelvű dokumentumokat gyűjtő könyvtárak: Akadémiai Könyvtár, ELTE Egyetemi Könyvtár, Centre Interuniversitaire d’Études Françaises (CIEF), Francia Intézet, Országos Idegennyelvi Könyvtár.

Az állomány feltárásának módja
A könyvtár betűrendes katalógust készít (hagyományos cédulakatalógust), ahonnan szerző szerint visszakereshetők a könyvek. A szakdolgozatokról és disszertációkról külön (szerző, téma, valamint tárgyalt szerző szerinti) betűrendes katalógus készül.

Az állomány raktározásának módja
A könyvtári állomány az olvasóban, a könyvraktárban, tanári szobákban és a folyosókon van elhelyezve. A könyvek elrendezése az olvasóteremben tematikusan, azon belül szerzői rendben történik. A folyóiratok legújabb számai folyóirat-állványokon találhatók.

A könyvtár használatára vonatkozó szabályok
Beiratkozás

Beiratkozáshoz csak személyi igazolvány szükséges, jótálló nem. Az olvasói nyilvántartáshoz és a gördülékeny ügyintézéshez (pl. hosszabbítás, felszólítás) a következő adatok szükségesek: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, születési hely, év, iskolai végzettség, foglalkozás, személyi igazolvány száma.

Helyben olvasás
A 18. életévét betöltött és a könyvtárba beiratkozott minden személy számára lehetséges. ELTE polgároknak (hallgatók, oktatók, dolgozók) ingyenes. Egyéb esetben a napijegy 200 Ft, a látogatójegy 500 Ft/év. (Az olvasóteremben történő munka megkezdése előtt biztonsági okokból a kabátokat és a táskákat az erre kijelölt helyre kell tenni).

Kölcsönzés
Az olvasóteremben és a raktárban elhelyezett dokumentumok legnagyobb része kölcsönözhető, kivéve a kézikönyveket, szótárakat, enciklopédiákat, illetve a szakdolgozatokat, doktori disszertációkat és a megjelölt olvasótermi példányokat.
A kölcsönzés az ELTE BTK oktatóinak és francia szakos hallgatóinak ingyenes. Más intézmény dolgozói csak a tanszékvezető engedélyével kölcsönözhetnek. Számukra a kölcsönzés díja 1000 Ft/év. Más felsőoktatási intézmény hallgatói nem kölcsönözhetnek. 
A kölcsönzés nyilvántartása könyvkártyákkal, kétkártyás rendszerben történik. Az egyik kártya a kölcsönző névvel ellátott, ábécé-rendbe rendezett tasakjába kerül, a másik kártya szerző szerinti betűrendbe.
A hallgatók egyszerre 5 könyvet kölcsönözhetnek. A kölcsönzési idő 3 hét. Ez alól kivételt képeznek egyes dokumentumok, például a szakkönyvek, a monográfiák és a folyóiratok: ezeket 1 hétre lehet kölcsönözni. Hosszabbításra a határidőn belül kétszer van lehetőség, amennyiben más olvasó nem vár az adott dokumentumra.
Nyárra csak a szakdolgozatukat készítő hallgatók kölcsönözhetnek. Nekik legkésőbb az államvizsga előtt kell  visszahozniuk a könyveket. Erről igazolást kapnak a könyvtárostól. A könyvtárosok a tartozásokat figyelemmel kísérik, többek között felszólító levél küldésével vagy a további kölcsönzés, helyben olvasás felfüggesztésével. A késedelmi díj 20 Ft/dokumentum/nap.
Ösztöndíjjal külföldön tanuló hallgatók könyvtári könyveket nem vihetnek magukkal, valamint a kiutazás előtt már könyvtári könyveket nem kölcsönözhetnek, és a már kikölcsönzött könyveket vissza kell hozniuk a könyvtárba.
Az oktatók számára a kölcsönzési idő 1 év és nincs korlátozva a kölcsönözhető könyvek száma. Azon oktatóknak, akik hosszabb ideig fizetés nélküli szabadságon tartózkodnak, a kikölcsönzött könyveket vissza kell hozniuk a könyvtárba, hogy azok hozzáférhetőek legyenek a hallgatók és az oktatók részére.

Budapest, 2018. szeptember 1.